Yayım ve Yazım İlkeleri

RUMELİ İSLÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 مجلة روم ايلى للبحوث الإسلامية/ Rumeli Journal of Islamic Studies

Yayım ve Yazım İlkeleri / Writing and Publishing Principles

 

GENEL İLKELER

 GENERAL PRINCIPLES

 

- Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, Trakya Üniversiteler Birliği’ne (TÜB) mensup Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakülteleri tarafından, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öncülüğünde çıkarılır.

- Hakemli ve uluslararası bir İslâm araştırmaları alan dergisidir.

- Nisan ve Ekim aylarında (İlkbahar-Sonbahar) olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

- Türkçe, Arapça, İngilizce ve Balkan dillerinde makale yayımlanır. Yabancı dilde yayımlanacak makalelerden uzun Türkçe özet istenir. 

- Dergi bilimsel makale, araştırma notları ve raporları, çeviri makale, kitap ve sempozyum tanıtım vb. yazıları içerir.

- Gönderilen bütün makaleler hakem, yayın ve danışma kurullarından geçtikten sonra yayımlanır.

- Yazısı yayımlanan yazarlar, telif hakkının Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

- Yazıların bilimsel, dil ve hukûkî sorumluluğu yazarına aittir.

- Yazılar kaynak gösterilmeden yayımlanamaz, çoğaltılamaz.

- Yazarlar, gönderecekleri Word belgesinde ad, soyad, kurum ilişkisi, cep telefonu ve e-posta adreslerini bildirip yazıların takibini rumelislam@trakya.edu.tr veya dergipark web adresinden yapabilirler.

- Makale ve çeviri makaleleri yayımlanan araştırmacılar derginin ilgili sayısına ait PDF formatındaki basımını derginin sitesinden ve/ya  dergipark web adresinden indirebilirler.

 

- Rumeli Journal of Islamic Studies published under the leadership of Trakya University Faculty of Theology with the cooperation of the Faculties of Theology of Kırklareli University, Namık Kemal University and Çanakkale Onsekiz Mart University, all of which are the members of Trakya Universities Association (TUB).

- It is an international, peer-reviewed journal dedicated to the field of Islamic Studies.

- It is published twice a year in April and October (Spring-Autumn).

- Rumeli Journal of Islamic Studies publishes articles in Turkish, Arabic, English and in Balkan languages. A long Turkish summary is required from authors of the articles will be published in foreign languages.

- The journal consists of scholarly articles, research notes, reports and translations as well as book and symposium reviews. 

- The submissions are published subsequent to being reviewed by the peer reviewers, the editorial and the publication boards.

- The authors who published their articles are deemed to have accepted that the copyright belongs to Rumeli Journal of Islamic Studies.

- The authors are scientifically, linguistically and legally responsible for their works. 

- The articles cannot be published or copied without showing their source.

- Authors can follow the publication of their submitted manuscripts
through rumelislam@trakya.edu.tr or dergipark by providing
name, surname, information about his-her instition, phone number ande-mail adress.

- Contributors will download PDF format copy from our web site or dergipark web adress after published.

 YAYIM İLKELERİ

 PUBLISHING PRINCIPLES


- Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi’de yayımlanması istenen araştırmalar bilimsel, özgün ve alana katkı yapma özelliklerine sahip olmalıdır. Gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka dergiye gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

- Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, en az iki hakemin görev aldığı çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanmaktadır. Hakem isimleri gizli tutulmakta ve yayımlanmamaktadır. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına dayalı değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu”yla editörler kuruluna bildirir.

- Bir araştırmanın yayımlanıp yayımlanmaması, hakemlerin belirttikleri “Yayımlanabilir”, “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” ve “Yayımlanamaz” seçenekleriyle sunulan görüşlerle karara bağlanır.

- Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu olması gerekir.

- İki hakem tarafından “yayımlanamaz” görüşü bildirilen yazılar yayımlanmaz.

- Bir olumlu bir olumsuz rapor durumunda üçüncü hakeme başvurulur.

- “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” seçenekli durumlarda araştırma müellifin tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.

- Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur.

- Bütün makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir. 

- Bir makalenin yayınlanıp yayınlanmaması konusundaki nihai kararı editörler kurulu verir.

 
- Articles submitted for the consideration of publication in Rumeli Journal of Islam Studies must be scientific and original and written according to the commonly accepted academic standards. They should also contribute to the area concerned. Articles published elsewhere in any form, partial or whole, will receive no consideration at all. If a paper is submitted to a conference but not published, the conference name, place and date has to be stated as a footnote.

- Rumeli Journal of Islam Studies uses double-blind review fulfilled by at least three reviewers. Referee names are kept strictly confidential. Referee identities may only be disclosed to journal Editorial Board members, who are also instructed to maintain confidentiality. The referees send their reports to the editorial board via the Article Evaluation Form.

- Upon their decision, the article will either be published in the journal or sent to the author for modification/correction or rejected.

- The article can only be published if the two referees agree in their decision on its publication.

- If the two referees disapprove the article, it cannot be published.

- If one referee approves and the other disapproves, the editorial board may send it to a third referee for the final decision.

- If the referee(s) requested corrections before publication, the article is sent to the author for correction, the corrected manuscript is published upon the decision of editorial board.

- If the referee wants to see the corrected article again, it is sent back to him.

- All articles are checked by means of a program in order to confirm they are not published before and avoid plagiarism.

- The editorial board gives the final decision weather a article to be published or not.

 YAZIM İLKELERİ

 WRITING PRINCIPLES

 

- Yazılar, Microsoft Word’de yazılmış olarak e-posta ile (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte, resim, şema ve tablolar dâhil) editöre gönderilmelidir.

- Gövde metinleri, (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil) en fazla otuz (30) sayfa, Microsoft Office Word (2007-2016) programında Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş yazılmalı ve docx olarak kaydedilmiş olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; üst 2,5, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 2,5 cm ayarlanmalıdır.

- Dipnotlar, 10 punto Times New Roman, 1 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş olmalıdır.

- Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Alt başlıklarda otomatik numaralandırma yapılmamalı, elle yapılmalıdır.

-  Makalelerin en fazla 150 kelimelik Türkçe özü ve bu özün (abstract) İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise geniş (1.5-2 sayfa kadar) Türkçe ve kısa (150 kelimelik) İngilizce özleri verilmelidir.

- Yedi (7) kelimelik anahtar kelimeler (Keywords), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.

- Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığın sağ üst kenarına eklenecek bir simge vasıtasıyla dipnotlar alanında belirtilmelidir. Tercüme edilen makalenin Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi’de yayınlanabilmesi için çevirmenin makale sahibinden veya yayınevinden aldığı izni gösterir belgeyi sunması gerekmektedir.

- Editör, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

- İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında birliktelik kontrolü yapılmalıdır.

- Metin içinde vefat tarihi verilecekse (ö. 425/1033) şeklinde olmalıdır.

- Makalenin sonunda “tam kaynakça” verilmelidir.

- Latin harfleri dışındaki harfler ile yazan yazarlardan Latin harfleri ile yazılmış ve ona göre düzenlenmiş ek bir Kaynakça istenir.

- Tercüme makalelerde yazarından ve/veya orijinal makalenin yayınlandığı derginin sorumlularından izin belgesi istenir.

- Aynı yazarın bir sayıda ve (yıl hesabına göre) bir yayın döneminde iki makalesi yayınlanamaz.

- Özler, derginin https://rumeli.trakya.edu.tr/ / ve https://dergipark.org.tr/rumeli / siteleri aracılığıyla uluslararası bilim dünyasına sunulmaktadır.

 

- Manuscripts must be submitted to the editor via e-mail (translations with their original texts, pictures, drawings and tables) containing the text in Microsoft Word (2007-2016).

- The article (including appendix of pictures, drawings, maps etc.) should not be longer than thirty (30) pages (Times New Roman 12, interspaces 1,5, margins 2,5).

- Turkish abstracts for English and non-Turkish articles, English abstracts for Turkish articles, should be submitted English in 150 words. Turkish and English keywords 7 (seven pieces) also should be submitted.

- Footnotes, should Times New Roman 10, interspaces 1, justified and spelled.

- The title of the articles should be given in Turkish and English. Subtitles shouldn’t be numbered automatically; it should be typed manually.

- All articles should have an abstract composed of 150 words maximum and English translation of the abstract should be submitted for the Turkish articles. Turkish and English abstracts should be submitted for foreign language articles.

- There should be Keywords consisting of seven both in Turkish and English.

- Original title of a translated article and its bibliographic information should be stated with a footnote attached to the main title. In order the translated article to be published in the Rumeli Journal of Islamic Studies, the translator has to submit the document showing the permission received from the author or the publisher.

- Editor has got the right to do minor changes in terms of spelling etc. Spelling book of the Turkish Language Council should be the main reference for spelling and punctuation unless there are special situations of the article.

- Author should be consistent in using diacritical letters and words with transcripts.

- If the dates of death are to be included, they should be as follows: (d. 425/1033)

- Each article should include a “bibliography” at the end.

- The articles which are written with non latin letters are required to have an additional bibliography written with latin letters and arranged accordingly.

- For the translated articles, it is asked for permission from the author and / or the of the journal, in which the original articles is published.

- Two articles of the same author in a number and a publication period (according to the year’s account) can not be published.

- Abstracts of articles are also published in the web site of the journal: https://rumeli.trakya.edu.tr/  and  https://dergipark.org.tr/rumeli /  websıtes accessible by the international academic community.

 ATIF SİSTEMİ

 FOOTNOTE WRITING PRINCIPLES

 

- Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi’nde atıf yöntemi olarak İSNAD Atıf Sistemi kullanılmaktadır. Bkz. http://www.isnadsistemi.org/

- a.g.e., a.g.m., a.yer. gibi kısaltmaları kullanılmamalıdır.

- Aynı dipnottaki atıfların arası virgül ile ayrılarak virgül, öncesine birleştirilip sonrasında boşluk bırakılmalıdır. Kaynaklar arası noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

- Kaynakça, metnin sonunda yazarların soyadına veya meşhur adına göre alfabetik olarak yazılmalıdır.

- Kaynakçada, Arap isimleri çok uzatılmamalıdır.

- Kaynakçada, varsa iki, üç veya daha çok yazar, açık olarak zikredilmelidir.

- Kaynakçada bir yazarın birden fazla yayını olması halinde eserlerin alfabetik sırasına göre sıralanmalıdır.

 

- ISNAD should be used as the reference system in the articles. http://www.isnadsistemi.org/

- There shouldn’t be abbreviations such as idem, ibid etc.

- References to the same footnote should be separated with commas, there should be a space after the commas. There should be asemi-colon between the references.

- The bibliography should be written at the end of the text, listed in the order of the surnames of authors.

- Arabic names of the authors in the bibliography should not be too long and the prefix “al” before the names of the authors should not be written.

- If there are more than one authors, all of them should be included without abbreviation.

- If there are more than one works of an author, they should be ordered according to the alphabetic book.

Bu içerik 25.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 863 kez okundu.